Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   

Clic aici
PC Magazine

Legislație - PC Magazine Romania, Aprilie 2004

Protecția consumatorilor și produsele IT (II)

Răzvan Florin Stoicescu - Linklaters, Miculiți & Asociații

Cu titlu de recapitulare a primei părți a acestui articol, precizăm că am arătat până în prezent că în materie de protecția consumatorilor persoana fizică reprezintă subiectul-regulă, iar persoana juridică reprezintă subiectul-excepție al acestei protecții. Am continuat mai apoi, analiza acestui caveat arătând consecințele economice ale acestei distincții între subiecții în materia protecției consumatorilor.

În această a doua secțiune a articolului urmează să finalizăm analiza subiecților care beneficiază de protecția consumatorilor, și mai apoi, să aruncăm o privire, în lumina principiului interpretării textelor legale în favoarea consumatorilor, asupra câtorva dintre clauzele tip pe care comercianții de calculatoare le introduc în contractele lor de garanție. Această analiză nu va acoperi validitatea cauzelor, ci va fi îndreptată pe indicarea unor posibile contraargumentări la pretenții și obligații tip rezultând din contractele de garanție întâlnite pe piață.

Cu privire la primul aspect, al subiecților, se cuvine să atragem atenția asupra Articolului 25 pe care legiuitorul l-a introdus în Hotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligațiile agenților economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosință îndelungată destinate consumatorilor (precizăm că între produsele de folosință îndelungată intră și tehnica de calcul, respectiv calculatoarele personale). Deși textul este susceptibil de interpretări, îl subliniem întrucât poate fi un argument într-o eventuală dispută privind drepturile beneficiarilor, persoane juridice sau fizice autorizate, în

cursul achiziției de calculatoare sau chiar alte produse de folosință îndelungată.

Textul acestui articol este citat în continuare. "Prevederile prezentei hotărâri se aplică și pentru produsele cumpărate pentru nevoi proprii de către instituții și organizații, persoane juridice (cămine, creșe, grădinițe, școli, spitale, cluburi, unități militare, sindicate, asociații de locatari), care reprezintă interesul unor colectivități de consumatori, de persoane fizice, precum și de către agenți economici care procură produsele prevăzute în anexă pentru nevoi proprii".

După cum se poate observa beneficiarii acestui text sunt (i) anumite tipuri de instituții și organizații […], (ii) persoanele fizice și (iii) agenții economici care procură produsele prevăzute în anexă pentru nevoi proprii. În opinia noastră, această a treia categorie de subiecți are un text susceptibil de interpretare. Aplicarea textului presupune lămurirea a cine sunt precis acești agenți economici și a ce se înțelege exact prin achiziționare pentru "nevoi proprii".

Cu privire la prima chestiune, pornind de la definiția agentului economic așa cum rezultă din legea cadru, a protecției consumatorilor, "agent economic - persoană fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activității sale profesionale fabrică, importă, transportă sau comercializează produse ori părți din acestea sau prestează servicii", textul hotărârii de guvern ar putea fi interpretat în favoarea subiecților care scapă definiției de "consumatori". Un notar prestează servicii, un avocat prestează servicii, iar o societate comercială cu siguranță are în obiectul de activitate una din activitățile menționate în definiție.

Cu privire la cea de-a doua chestiune, nevoi proprii, legislația în materie nu oferă un text lămuritor. Propunem totuși să plecăm în interpretarea textului de la un principiu de drept care guvernează capacitatea de folosință a persoanelor juridice - capacitatea acestora de a intra în raporturi juridice - specialitatea capacității de folosință. Conform acestui principiu, o persoană juridică nu poate realiza legal alte acte juridice decât cele care servesc realizării obiectului ei de activitate. Pe cale de consecință o persoană juridică nu poate avea, în mod legal, alte "nevoi proprii" decât cele specifice obiectului ei de activitate. Ar rezulta așadar, că prin "produse de folosință îndelungată procurate pentru nevoi proprii" înțelegem produsele achiziționate de persoana juridică sau fizică autorizată în vederea desfășurării activității pentru care a fost înființată, întrucât prin lege, un astfel de subiect nu poate avea alte "nevoi" decât acestea.

Așadar, per ansamblu, pe baza explicațiilor de mai sus, s-ar putea susține că prevederile hotărârii de guvern se pot aplica și altor subiecți decât consumatorii, persoane fizice, definiți conform legii privind protecția consumatorilor, și anume persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice.

Consecințele sunt prevăzute de hotărârea de guvern, sunt imperative, deci nu se poate deroga de la ele și, cel mai important, sunt foarte favorabile beneficiarului lor. Persoana juridică sau fizică autorizată (i) poate solicita așadar restituirea contravalorii produselor defecte, (ii) pentru produsele aduse în service care sunt înlocuite, va beneficia de un nou termen de garanție, (iii) poate solicita înlocuirea dacă bunurile nu pot fi reparate sau, dacă durata de nefuncționare a produsului depășește 10% din termenul de garanție, (iv) va beneficia de prelungirea termenului de garanție cu durata în care bunul a stat în garanție și (v) se poate adresa, în anumite condiții, organelor teritoriale ale Oficiului pentru Protecția Consumatorilor.

Subliniem totuși că mai sus este prezentată opinia noastră cu privire la o potențială argumentare pentru invocarea drepturilor conferite de hotărârea de guvern respectivă. Se cuvine așadar să menționăm că, în practică, nu neapărat într-un mod temeinic fundamentat, autoritățile care gestionează protecția consumatorilor sunt relativ conservatoare cu privire la beneficiarii regimului de protecție a consumatorilor.

Atrăgând așadar atenția asupra principalelor chestiuni mai delicate în materia protecției consumatorilor, prezentăm în continuare câteva recomandări utile în cazul exercitării dreptului la garanție.

De regulă, comercianții solicită pentru recunoașterea dreptului de garanție prezentarea certificatului de garanție. Încă de la început trebuie spus că legea prevede obligația comerciantului să pună la dispoziția beneficiarului servicii adecvate de întreținere și reparare a dispozitivelor vândute. În cazul în care bunul este în garanție, costurile operațiunii sunt suportate de către comerciant, iar contractul de garanție ține loc de contract de prestări servicii. În cazul în care produsul nu mai este în garanție, se va încheia un contract de prestări de servicii și beneficiarul va suporta costul reparațiilor. În nici un caz, interpretarea legii nu ar permite comerciantului să refuze în mod arbitrar furnizarea unor astfel de servicii.

Așadar, celor care nu pot prezenta certificatul de garanție, li se poate recomanda solicitarea eliberării unui duplicat al certificatului de garanție de către comerciantul emitent (pe motiv, de exemplu, că acesta a fost distrus din cauze neimputabile beneficiarului). Aceasta întrucât cel puțin pe baza facturilor de vânzare existente și ținute de către comerciant se pot identifica (i) produsul vândut și (ii) data vânzării acestuia, fiind foarte ușoară verificarea faptului dacă bunul este sau nu în garanție.

Tot corelative acordării garanției sunt și clauzele de revizie obligatorii conform cărora, la un anumit interval de timp stabilit de regulă, la un an, beneficiarul trebuie să supună sistemul respectiv unor controale gratuite și obligatorii. În măsura în care beneficiarul nu supune calculatorul unui astfel de control, de regulă, se pierde dreptul de a mai beneficia de garanție.

Menționăm că cei care se găsesc în această ipoteză, ar putea invoca faptul că, indirect, se circumstanțiază și se limitează, dincolo de dispozițiile legale termenul de garanție prevăzut de lege pentru produsele respective.

O altă chestiune importantă o reprezintă posibilitatea de a solicita înlocuirea produsului sau restituirea valorii acestuia pentru cazul în care durata de nefuncționare din cauza deficiențelor depășește 10% din termenul de garanție. Comercianții aplică, de regulă, acest text numai dacă produsul a fost ținut în service pe o durată neîntreruptă de 10% din termenul de garanție. Astfel, dacă produsul dumneavoastră este o placă de bază care beneficiază de un termen de garanție de un an (acest 10% reprezentând 36 de zile) și placa se defectează de două ori în

cursul termenului de garanție, fiind ținută în service 20 de zile de fiecare dată, conform interpretării de mai sus, nu puteți solicita aplicarea textului și restituirea contravalorii bunului, întrucât placa deși a stat în service 40 de zile, durata nu a fost continuă. În lumina celor de mai sus, arătăm totuși că legea nu reglementează termenul ca fiind "neîntrerupt". Redactarea legii este de forma "dacă durata de nefuncționare […] depășește 10% din termenul de garanție […]" ceea ce, în opinia noastră nu împiedică neapărat joncțiunea duratelor de nefuncționare.

O ultimă precizare ar fi că restituirea contravalorii se face actualizat. Comerciantul nu este îndreptățit să reducă această valoare pentru uzură sau alte motive, tocmai pentru că restituirea se datorează imposibilității de folosință a produsului de către beneficiar.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2004 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro