Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, August 2003

Poșta legislativă

Fuziunea societăților IT&C

Delia Pachiu, Linklaters Miculiți & Asociații

Având în vedere evoluțiile concentrative semnificative din ultimii ani din sectorul IT&C la nivel mondial, precum și faptul că aceste tendințe de alăturare a resurselor se înregistrează deja și în România ca o expresie a presiunii competiționale, în cele ce urmează ne propunem să prezentăm pe scurt regulile ce guvernează fuziunile în acest domeniu.

Aspecte generale

Ca principiu, regimul juridic al fuziunii societăților din domeniul IT&C este deja cel de drept comun stabilit prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Particularitățile sectorului și ale legislației existente în acest domeniu se reflectă însă și la nivelul unor astfel de operațiuni, prin instituirea unor obligații și limitări cu caracter special.

Fuziunea se face prin absorbirea unei societăți de către o altă societate sau prin contopirea a două sau mai multe societăți pentru a alcătui una nouă. Ea are ca efect dizolvarea fără lichidare a societății sau a societăților care își încetează existența, transmiterea patrimoniului către societatea beneficiară, în starea în care se găsește la data fuziunii. În schimb, societatea beneficiară urmează să atribuie acțiuni sau părți sociale asociaților societăților care își încetează activitatea și, eventual, o sumă de bani care nu poate depăși 10% din valoarea nominală a acțiunilor sau a părților sociale atribuite.

Pentru realizarea unei fuziuni, va fi necesară adoptarea a două hotărâri ale adunării generale a acționarilor (AGA) pentru fiecare dintre societățile implicate: una de principiu la nivelul fiecărei societăți participante și una necesară pentru adoptarea proiectului de fuziune semnat de administratorii societăților respective.

Proiectul de fuziune, semnat de reprezentanții societăților participante, se depune la Oficiul Registrului Comerțului, unde este înmatriculată fiecare societate, însoțit de o declarație a societății care încetează a exista în urma fuziunii, privind modul cum a hotărât să-și stingă pasivul. Proiectul de fuziune, vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României.

Orice creditor al societății care fuzionează, având o creanță anterioară publicării proiectului de fuziune, poate face opoziție la această operațiune în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial. Opoziția suspendă fuziunea până la data la care hotărârea judecătorească devine irevocabilă. Efectul suspendării este înlăturat însă în cazul în care societatea debitoare face dovada plății datoriilor sau oferă garanții acceptate de creditori, ori convine cu aceștia un aranjament pentru plata datoriilor.

În cel mult două luni de la expirarea termenului prevăzut pentru exercitarea dreptului de opoziție sau, după caz, de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, AGA a fiecărei societăți participante trebuie să hotărască asupra operațiunii respective de fuziune.

În conformitate cu Legea concurenței (Legea nr. 21/1996), concentrările economice implicând agenți economici cu o cifră de afaceri cumulată pe piața relevantă depășind pragul - în prezent - de 100 miliarde lei trebuie notificate Consiliului Concurenței.

Prevederi speciale cu privire la societățile IT&C

Efectul fundamental al fuziunii, transmiterea universală a patrimoniului entităților care se desființează către societatea beneficiară, comportă unele limitări ce derivă din specificul drepturilor dobândite de către societățile IT&C, în vederea desfășurării activității lor.

Pentru societățile care își desfășoară activitatea în domeniul audiovizualului, o persoană fizică sau juridică, nu poate fi investitor sau acționar majoritar, direct sau indirect, decât într-o singură societate de comunicație audiovizuală, iar în altele nu poate deține mai mult de 20% din capitalul social.

În plus, orice persoană care deține sau dobândește o cotă egală sau mai mare de 10% din capitalul social sau drepturile de vot ale unei societăți titulare de licență audiovizuală sau licență de emisie sau a unei societăți care controlează o astfel de societate va trebui să notifice Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) în termen de o lună calculat de la data la care a ajuns la această cotă.

Pentru cedarea licenței audiovizuale este necesară aprobarea CNA, cu asumarea societății beneficiare a tuturor obligațiilor care decurg din această licență. În cazul licenței de emisie, pe lângă aprobarea CNA, este necesară și obținerea acordului prealabil al Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații.

Pentru a-și desfășura activitatea în sectorul comunicațiilor o entitate are nevoie, pe lângă o autorizație generală și de o serie de licențe de numerotație, radioeletrică, după caz.

Orice operație de fuziune trebuie să țină cont de faptul că o licență de utilizare a frecvențelor radioelectrice sau o licență de utilizare a resurselor de numeratație poate fi cedată către socitatea beneficiară în condițiile în care aceasta din urmă a obținut autorizația generală și numai cu acordul prealabil al Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații și al Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, în cazul licenței de utilizare a frecvențelor radioelectrice.

În ceea ce privește producătorii/distribuitorii de programe pentru calculator, amintim că agenții economici activând în acest domeniu pe teritoriul României sunt obligați să comunice Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), în 30 de zile de la începerea activității, acordul titularului dreptului de autor sau al producătorului, după caz, pentru activitățile de distribuire, comercializare, închiriere.

În cazul unei fuziuni, persoana sau persoanele juridice nou-înființate, respectiv entitatea absorbantă, vor trebui, în consecință, să se înregistreze pe lângă ORDA, inclusiv, dacă este cazul, ca beneficiari ai cesiunii de licență exclusivă de utilizare a programelor pentru calculator aparținând societății absorbite. E

Cititorii revistei PC Magazine pot intra în contact cu specialiștii unor renumite firme de avocatură din România. Întrebările dvs. pe teme legislative sunt așteptate în continuare pe adresa [email protected].


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro