Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Iunie 2002

Transformarea neautorizată a programelor pentru calculator

Lucian Bondoc Miculiți & Asociații - Linklaters

După cum se cunoaște, România prezintă o rată înaltă a criminalității în domeniul pirateriei software. Printre cauzele acestui fenomen se numără avantajele economice ale unor astfel de "practici'', imperfecțiunile cadrului legislativ, dificultățile de implementare a legii, inclusiv din cauza slabei dotări a instituțiilor abilitate, precum și oportunitățile deosebite pe care le oferă internetul și dezvoltarea, în general, a unor noi tehnologii în materie - toate acestea coroborate cu numărul mare de experți în informatică din România (o bună parte dintre aceștia aflându-se încă pe băncile școlilor și ale facultăților).

Este interesant, totuși, de observat că, după cum demonstrează numeroase studii, o bună parte dintre atingerile care se aduc în România dreptului de autor asupra programelor pentru calculator se datorează, pur și simplu, insuficientei cunoașteri a cadrului legal existent și, în consecință, ignorării gravității sancțiunilor prevăzute pentru astfel de acte.

Un exemplu de astfel de practică nelegală, relativ raspândită printre tinerii programatori români, este folosirea unui software existent, în vederea creării unei aplicații noi pe baza acestuia, fără să existe însă autorizarea prealabilă în acest sens a titularului dreptului de autor asupra programului respectiv. În cele ce urmează, ne propunem să prezentăm pe scurt cadrul legal aplicabil unor astfel de situații, cu dorința de a contribui la evitarea apariției unor grave dificultăți pentru oameni cu o bună pregătire în domeniul informaticii.

Cu caracter general, în primul rând subliniem că protejarea juridică a unui program pentru calculator se asigură, în principal, pe calea recunoașterii dreptului de autor asupra programului respectiv, regim juridic ce implică o serie de drepturi exclusive cu privire la acesta.

De asemenea, mai trebuie arătat că Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și alte drepturi conexe (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996) ("Legea nr. 8/1996") conține, în Capitolul VI, o reglementare specială dedicată limitărilor permise cu privire la exercitarea drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator, ce derogă de la prevederile de drept comun (generale) prevăzute de menționata lege. Prin această reglementare specială, programatorii beneficiază de un regim de protecție mai energic, cu consecința că posibilitatea de a utiliza, copia, modifica etc. un program protejat, fără acordul prealabil al autorului, este semnificativ limitată.

În ceea ce privește modalitățile de valorificare a drepturilor patrimoniale de autor (în condițiile în care drepturile morale de autor nu sunt transmisibile), avându-se în vedere prevederile Legii nr. 8/1996, se poate deduce că acestea sunt:

i) contractul de cesiune a programului;
ii) contractul de închiriere a programului;
iii) contractul de utilizare a programului.

Sub aspectul ipotezei aflate în analiză, este de notat că, în conformitate cu art. 73 lit. (b) din Legea nr. 8/1996, autorul unui program pentru calculator beneficiază de dreptul exclusiv de a realiza și de a autoriza, printre altele, "traducerea, adaptarea, aranjarea și orice alte transformări aduse unui program pentru calculator, precum și reproducerea rezultatului acestor operațiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transformă programul pentru calculator'' (sublinierea noastră).

De aici rezultă, în mod clar, că pentru efectuarea oricărei transformări a unui program de calculator este imperativă obținerea autorizării prealabile din partea autorului (sau a altui titular al dreptului de autor asupra acelui program). Este, de asemenea, supusă acestei autorizări reproducerea rezultatului transformării respective. În ambele cazuri, nu trebuie să fie prejudiciate drepturile de autor ale persoanei care transformă programul pentru calculator, în măsura în care transformarea se realizează cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de lege.

Prin excepție, art. 76 din lege stabilește că "În lipsa unei convenții contrare, nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor actele prevăzute la art. 73 lit. b), dacă acestea sunt necesare pentru a permite dobânditorului să utilizeze programul pentru calculator într-un mod corespunzător destinației sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.''

În concluzie, elaborarea unei aplicații pe baza unui program, fără autorizarea titularului dreptului de autor asupra respectivului program pentru calculator, reprezintă o încălcare a dreptului acestuia din urmă.

Cesiunea ("vânzarea") sau orice alt act juridic având ca obiect o astfel de aplicație este, de asemenea, supusă autorizării titularului dreptului de autor asupra programului pe baza căruia s-a creat aplicația respectivă iar, în măsura în care un asemenea act juridic s-a efectuat fără autorizarea respectivă, acesta reprezintă, de asemenea, o încălcare a dreptului de autor.

Sancțiunile prevăzute de către Legea nr. 8/1996 pentru astfel de atingeri aduse dreptului de autor sunt foarte severe, ținând - inclusiv - de sfera dreptului penal. Astfel, conform art. 140 lit. d) din lege, "Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă de la 200.000 lei la 3 milioane lei fapta persoanei care, fără a avea autorizarea sau, după caz, consimțământul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege traduce, publică în culegeri, adaptează sau transformă o operă, pentru a obține o operă derivată''. Este de menționat că acțiunea penală cu privirea la infracțiunea menționată mai sus se pune în mișcare numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Având în vedere cele de mai sus, rezultă că, din punct de vedere practic, atunci când un programator intenționează să aducă îmbunătățiri unui program existent, cea mai sigură cale din punct de vedere juridic este aceea de a se adresa titularului dreptului de autor cu privire la acel program în vederea obținerii de la acesta a autorizării prealabile pentru elaborarea unei noi aplicații. În acest scop, internetul oferă căi de informare și de contact rapide. Autorizarea autorului programului respectiv se va concretiza, de obicei, într-un contract de licență ce va stabili drepturile cu privire la eventuala aplicație care s-ar obține, cu stabilirea, de exemplu, a unei cote procentuale din profiturile obținute din exploatarea comercială a noii aplicații în favoarea autorului programului "de bază". Deși eventualitatea ne-autorizării nu poate fi exclusă, trebuie, totuși, avut în vedere că, în principiu, titularii drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator preferă să coopereze, decât să fie ocoliți, fie prin dezvoltarea pieței negre, fie prin orientarea programatorilor valoroși către concurență.

Dacă un programator a elaborat deja o astfel de aplicație, fără să fi avut autorizarea titularului dreptul de autor asupra programului "de bază", situația este, desigur, mai complicată. Într-adevăr, după cum se poate deduce din precizările anterioare, acea persoană a comis deja o încălcare serioasă a legii, susceptibilă chiar de sancționare penală.

În opinia noastră, și în acest caz este necesară contactarea autorului programului transformat în vederea obținerii autorizării pentru elaborarea acelei aplicații. Dacă acesta va acorda licența respectivă, situația se simplifică, iar autorul aplicației o va putea exploata în condițiile licenței.

În cazul în care autorizarea respectivă este refuzată, autorul transformării nu va putea să o exploateze în mod legal. Acesta mai are, totuși, posibilitatea să se adreseze unor beneficiari de licență care au dreptul să elaboreze noi aplicații, cu o propunere de colaborare. După semnarea contractului respectiv, autorul aplicației va putea să facă publică reușita sa și să o exploateze în condițiile contractului menționat.

În măsura în care aplicația realizată fără acordul autorului programului de bază a fost deja comercializată (de asemenea, fără acordul aceluiași autor), mai multe aspecte trebuie avute în vedere. În primul rând, autorul aplicației se află într-o situație dificilă, fiind pasibil de sancțiunile menționate mai sus.

Considerăm în continuare foarte importantă contactarea titularului drepturilor de autor asupra programului "de bază'' în vederea obținerii licenței respective.

Dacă autorizarea (licențierea) este obținută și comercializarea anterioară se încadrează în condițiile acestei licențe, situația se simplifică, autorul aplicației având doar obligația să împartă cu autorul programului de bază profiturile din comercializare, conform înțelegerii lor.

Dacă aplicația a făcut obiectul unei cesiuni totale, sau, oricum, a fost transmisă în condiții diferite de cele posibile pe baza licenței, situația este dificilă. Autorul aplicației a încălcat drepturile autorului programului "de bază". Pe de altă parte, cesionarul ("cumpărătorul") aplicației se află, la rândul său, în contradicție cu legea de fiecare dată când folosește sau comercializează aplicația respectivă, putând fi urmărit în justiție de către titularul drepturilor de autor cu privire la programul "de bază''. De aceea, o opțiune ar fi contactarea cesionarului în vederea aducerii la cunoștința acestuia a situației în care se află și arătarea limitelor în care poate exploata aplicația respectivă. O înțelegere în acest sens va fi urmată, probabil, de o reducere corespunzătoare a prețului "cesiunii'' (care va fi, de fapt, doar o licență neexclusivă). Dacă cesionarul este necooperant, acesta îl poate urmări pe autorul aplicației cu consecințe patrimoniale (restituirea prețului și daune interese) și chiar penale (plângere penală), acesta putând sesiza chiar pe titularul drepturilor de autor cu privire la programul "de bază'' (deși, în principiu, nu ar avea un interes în acest sens).

Dacă autorizarea nu este acordată, situația autorului aplicației este foarte dificilă, el având doar posibilitatea de a solicita colaborarea cu un beneficiar de licență. Dacă se reușește acest lucru, considerentele menționate mai sus sunt aplicabile și acestei situații.

În cazul în care nu se obține autorizarea, autorul aplicației poate fi urmărit atât de către autorul programului "de bază'', cât și de partenerii de afaceri, cu consecințe patrimoniale și penale.

Desigur, este posibil ca autorul programului de bază să nu se sesizeze și să nu apară probleme juridice cu privire la aplicația respectivă.

Trebuie reținut, totuși, că în această privință riscul va exista pentru o perioadă mare de timp: potrivit art. 30 din Legea nr. 8/1996, "Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 50 de ani", iar în cazul răspunderii penale, prescripția își produce efectele, pentru infracțiunile menționate mai sus, la împlinirea unui termen de 5 ani de la săvârșirea faptei (conform art. 122(d) din Codul penal).

 


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro