Agora
Media
Libraria ByblosAgoraNews  

PC Magazine Ro  
NET Report   
Ginfo   
agora ON line   

PC Concrete   

Liste de discuții   
Cartea de oaspeți   
Mesaje   

Agora   
Clic aici
PC Report - ultimul numar aparut


Legislație - PC Magazine Romania, Aprilie 2002

FURNIZORI DE SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ

Ruxandra Bologa - Miculiți Și Asociații, Linklaters

Furnizorul de semnătură electronică este persoana fizică sau juridică, română sau străină, care eliberează certificate de semnătură electronică sau care prestează alte servicii legate de semnătura electronică. Pentru a deveni un astfel de furnizor trebuie să îndepliniți câteva condiții obligatorii. Iată care ar fi aceastea:

În primul rând, trebuie să dețineți resurse financiare suficiente pentru a putea acoperi eventualele prejudicii cauzate pe durata desfășurării procesului de certificare a semnăturii electronice. Puteți asigura aceste resurse financiare prin subscrierea unei polițe în favoarea Autorității de Reglementare în domeniu, la orice societate de asigurări. Valoarea poliței trebuie să fie cel puțin egală cu echivalentul în lei al sumei de 500.000 Euro. Este recomandabil însă să aveți în vedere și faptul că stabilirea valorii poliței la cel puțin 500.000 Euro atrage după sine și o primă de asigurare într-un cuantum destul de ridicat, ceea ce nu este de natură să vă ușureze intrarea pe piață. Legea vă pune la dispoziție încă două metode de asigurare a resurselor financiare: o scrisoare de garanție din partea unei bănci sau o altă modalitate stabilită de Autoritate, care fixează și suma acoperită prin polița de asigurare sau cea prevăzută în scrisoarea de garanție.

În al doilea rând, trebuie să vă asigurați că puteți înregistra rapid și sigur data și ora la care a fost eliberat certificatul în registrul electronic de evidență, ca și data și ora la care acesta expiră sau este revocat/suspendat.

O altă condiție impusă de lege prevede că certificatul nu poate fi eliberat decât după verificarea identității solicitanților. De îndeplinirea acestei condiții depinde încheierea contractelor în formă electronică cu garantarea autenticității și veridicității semnăturilor atașate.

Este necesar să luați măsuri imediate împotriva falsificării certificatelor și să garantați confidențialitatea în cursul procesului de generare a semnăturii electronice. Această a patra condiție presupune că certificatele pot fi consultate de o a treia parte numai în cazul în care există acordul titularului acestora. Orice modificare tehnică, care ar putea pune în pericol condițiile de securitate, trebuie să poată fi identificată de persoanele autorizate.

Ultima condiție impune păstrarea tuturor informațiilor legate de un certificat calificat înca 10 ani de la data expirării sale.

Dacă îndepliniți toate condițiile enumerate mai sus, aveți la dispoziție două proceduri ca să deveniți furnizori de semnătură electronică.

În cazul în care sunteți interesat să deveniți furnizor de servicii de certificare calificată, legea vă cere să notificați Autoritatea de Reglementare cu 30 de zile înainte de începerea activităților legate de certificarea semnăturilor electronice. Toți candidații sunt obligați să depună la sediul autorității documentația care să ateste îndeplinirea condițiilor menționate mai sus.

Autoritatea va verifica documentația și vă va informa, în maxim 10 zile, dacă ați îndeplinit sau nu condițiile, solicitându-vă, dacă este cazul, completarea documentației.

Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, autoritatea va emite decizia prin care veți dobândi dreptul de a furniza servicii de certificare calificată.

Odată ce ați obținut dreptul de furnizare, trebuie să cereți autorității să vă înregistreze în Registrul Furnizorilor de Servicii de Certificare, acesta reprezentând evidența oficială în materie. Cererea de înscriere trebuie depusă la autoritate cel mai târziu la data când începeți activitatea.

Dacă vreți să deveniți furnizor acreditat de servicii de certificare calificată puteți să cereți o acreditare din partea Autorității.

Pentru a obține acreditarea, trebuie să îndepliniți toate condițiile necesare emiterii de certificate calificate și să folosiți dispozitive de generare a semnăturii electronice omologate de o agenție agreată de autoritate. Aceasta din urmă are obligația să vă informeze în termen de 30 de zile despre îndeplinirea condițiilor și să vă solicite, dacă este cazul, completarea documentației.

Decizia de acreditare vă este comunicată iar acum puteți cere ca schimbarea calității dumneavoastră să se opereze corespunzător în Registru. Durata acreditării este de 3 ani și se poate reînnoi.

În concluzie, preferabil ar fi să optați pentru varianta acreditării, care deși este mai costisitoare (întrucât și omologarea costă) conferă un grad sporit de credibilitate în fața clienților dumneavoastră, deoarece le ușurează proba în fața instanței de judecată.
Indiferent de categoria pentru care optați, aveți obligația să respectați în mod strict procedurile de securitate pe parcursul desfășurării activității. În plus, orice intenție de modificare a procedurilor de securitate și de certificare trebuie comunicată autorității cu cel puțin 10 zile înainte.

Este necesar să asigurați accesul la toate informațiile necesare utilizării corecte și în condiții de siguranță a serviciilor dumneavoastră. Utilizarea în condiții de siguranță este strâns legată de prelucrarea datelor cu caracter personal și de obligația păstrării secretului informațiilor încredințate în cursul desfășurării activității profesionale. Încălcarea acestei obligații constituie infracțiunea de divulgare a secretului profesional.

Una dintre obligațiile cheie pe care le aveți este aceea de a suspenda sau revoca certificatul în cazurile prevăzute de lege. În cazul nerespectării acestei obligații, puteți fi făcut răspunzător de prejudiciile cauzate terților care s-au bazat pe certificatele lipsite de validitate și care ar fi trebuit revocate sau suspendate.

II. "Am o idee de portal pe o anumită structură, eventual în combinație cu un e-magazin însă, din păcate, nu am banii necesari pentru a demara acțiunea. Am găsit un "sponsor" cu care urmează să mă întâlnesc în câteva săptămâni, însă nu știu dacă nu ar trebui să-mi "înregistrez" ideea, brandul. Poate el mă refuză și o aplică ca și cum ar fi ideea lui. Deci, dacă da, unde pot să-mi oficializez (invenția) ideea".

Scrisoarea dvs. oferă foarte puține informații cu privire la natura obiectului a cărei protejare o doriți. În consecință, vom încerca să analizăm pe scurt posibilele variante de răspuns în acest sens.

Ca punct de plecare, trebuie reținut că dumneavoastră aveți în momentul de față un know-how, adică o creație protejată în fapt prin secret. Pentru a asigura păstrarea acestui secret, aveți posibilitatea ca, în momentul în care începeți negocierile cu "sponsorul", să solicitați semnarea unui contract de asigurare a confidențialității conținutului negocierilor (în scopul evitării problemelor referitoare la comensurarea pagubelor, se poate prevede o clauză penală în contractul respectiv).

În ceea ce privește răspunsul la problema asigurării protecției juridice printr-un drept exclusiv, acesta diferă în funcție de ce reprezintă o "idee de portal pe o anumită structură" :

(i) un software; (ii) o invenție; (iii) o invenție și un software; (iv) altceva.

(i) Dacă este vorba despre un soft, atunci aveți deschisă doar calea dreptului de autor (Legea nr. 8/1996). Așadar, vă veți putea "proteja" numai prin publicarea operei dumneavoastră. Puteți explora de asemenea posibilitățile deschise de către art. 3 din O.G. nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator (înregistrarea ca autor la ORDA prin intermediul unui agent economic).

(ii) Dacă este vorba despre o invenție (din descrierea furnizată este dificil de spus), vă puteți proteja prin constituirea unui depozit reglementar la OSIM în vederea obținerii brevetului de invenție care o să vă acorde prioritate, precum și dreptul provizoriu de exploatare exclusivă din clipa înregistrării documentelor.

(iii) Există și posibilitatea să fie vorba atât de un soft, cât și de o invenție. Art. 13 din Legea nr. 64/1991 exclude de la brevetare, printre altele, "programele de calculator în sine". Per a contrario, acele programe care nu sunt "în sine" pot fi brevetate. În doctrină s-a dat ca exemplu un echipament care, pentru funcționare, încorporează obligatoriu și un soft anume creat în acest scop. În acest caz, dumneavoastră ați putea folosi cumulativ posibilitățile prezentate mai sus (la (i) și (ii)).

(iv) Dacă este vorba despre o "idee" sau, eventual, "soluție cu caracter economic sau de organizare", în sensul art. 13 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, text care însă exclude ideile și asemenea soluții de la brevetare. Legea nr. 8/1996 conține o prevedere similară, excluzând "ideile" de la protecția prin dreptul de autor. În acest caz, ar rămâne de explorat calea protecției prin reglementările referitoare la protecția concurenței comerciale, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile necesare (în primul rând, existența raporturilor comerciale).

Întrebarea dumneavoastră ridică de asemenea probleme legate de protecția semnelor distinctive, și anume înregistrarea portalului respectiv ca "domain name".

În aces sens, în primul rând precizăm că, în prezent, înregistrarea unui portal ca "domain name" nu este reglementată ca atare din punct de vedere juridic, aplicându-se regulile (mai multe detalii la www.mcti.ro) stabilite de unele asociații profesionale din domeniul INTERNET-ului, mai precis de către ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Un "domain name" poate fi înregistrat și ca marcă la OSIM. Având în vedere că, atât înregistrarea ca domain name, cât și înregistrarea ca marcă, implică plata unor taxe, recomandăm întreprinderea acestor demersuri numai dacă, în raport cu "ideea" concretă pe care o aveți, asemenea înregistrări ar fi absolut necesare, ținând seama de faptul că înregistrările menționate nu vă protejează conținutul ideii, ci numai "semnul distinctiv" al ideii. Dacă "ideea" dvs. este un anumit cuvânt sau o anumită reprezentare grafică etc. care ar urma să fie utilizate în acel portal combinat cu un e-magazin, atunci este bine să se procedeze și la cele două înregistrări menționate.

Limitările dreptului de autor de programe pentru calculator - prevederi aplicabile

Lucian Bondoc - Miculiți Și Asociații, Linklaters
Regulile generale aplicabile în materia limitărilor permise cu privire la exercitarea drepturilor de autor sunt prevăzute în cadrul Capitolului VI al Legii 8/1996 privind dreptul de autor și alte drepturi conexe (art. 33 și următoarele). Programele pentru calculator fac, însă, obiectul unor prevederi speciale în acest sens, în cadrul capitolului IX din lege.
Conform principiului de drept specialia generalibus derogant (specialul derogă de la general), limitările drepturilor de autor ale programatorilor sunt cele speciale, nefiind aplicabile în cazul acestora limitările din dreptul comun. Legea 8/1996 chiar dă dovadă de un exces de claritate în această privință, menționând expres concluzia de mai sus (art. 81).
Programatorii beneficiază de un regim de protecție mai puternic, posibilitatea de a utiliza, copia etc., un program protejat, fără acordul autorului, fiind semnificativ limitată.
Operațiunile privind un program pentru calculator care nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor sunt prevăzute limitativ în articolul 76 și următoarele din lege:
1. Utilizarea conform destinației
Conform art. 76 din lege, reproducerea permanentă sau temporară a unui program nu este supusă autorizării autorului dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:
· utilizatorul este deținătorul legal al unei copii a programului (condiție subînțeleasă);
· actele respective să fie necesare pentru a permite dobânditorului să utilizeze programul corespunzător destinației sale sau pentru corectarea erorilor;
· efectuarea acestor acte de către utilizator să nu fie interzisă prin convenție contrară.
2. Copia pentru arhivă sau de siguranță
Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea autorului, o copie de arhivă sau de siguranță, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizării programului.
3. Observarea, studierea, testarea.
4. Descompunerea programelor pentru calculatoare.
Observăm din cele de mai sus că deținătorul legal al unei copii a programului nu poate, de exemplu, în mod legal, să facă unele copii suplimentare pentru uzul familiei etc., așa cum permite articolul 34 din lege cu privire la alte categorii de opere.


PC Magazine Ro | CD ROM | Redactia | Abonamente | CautareArhive

Copyright © 1999-2002 Agora Media.

[email protected]

LG - LifeŽs Good

www.agora.ro

deltafri

www.agora.ro

www.agora.ro

www.agora.ro